Registrace


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce údajů: Národní ústav duševního zdraví a Univerzita Karlova

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) souhlasím se zpracováváním a uchováváním osobních údajů (e-mail, jméno, věk, pohlaví, dominance pravé nebo levé ruky, nejvyšší stupeň dosaženého vzdělánía jeho zaměření, studijní obor (odborná specializace), profese a mé odpovědi v rámci experimentu).

Veškerá data budou využita výhradně k vědeckým a nekomerčním účelům a budou publikována ve vědeckých časopisech jako anonymní. Osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám a jsou uchovávány po dobu deseti let (data je nutno uchovávat 5-7 let poté, co byla v anonymní podobě publikována, aby bylo možné doložit originalitu získaných vědeckých výsledků a také souhlas s účastí v experimentu).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Spolupráce na projektu krasazvirat.cz z Vaší strany je zcela dobrovolná a kdykoli ji můžete bez udání důvod ukončit tím, že napíšete na emailovou adresu vyzkum.fobii@gmail.com. Také můžete přeskočit některé otázky, jejichž vyplňování by Vám bylo nepříjemné nebo na něž neznáte odpověď.

Pro pokračování si přečtěte toto poučení až do konce.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl (-a), obsahu rozumím a souhlasím s ním. Zároveň souhlasím s případným zpětným kontaktováním na uvedenou e-mailovou adresu za účelem doplnění údajů dané studie nebo za účelem pozvánky do navazujícího výzkumu.